O nas


Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej powstało z woli 44 członków-założycieli we wrześniu 2004 roku. Wydarzenie to zdaje się być naturalnym zwieńczeniem długiego i ważnego etapu rozwoju psychologii społecznej w Polsce.

Psychologowie polscy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu europejskiego środowiska psychologów społecznych, a zwłaszcza, przy końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, w organizowaniu European Association of Experimental Social Psychology (EAESP). W kronikach EAESP odnotowane są zasługi prof. Stanisława Miki, jednego ze współtwórców Towarzystwa Europejskiego. Od tamtego czasu wielokrotnie byliśmy członkami najwyższych władz EAESP (Stanisław Mika, Janusz Grzelak, Maria Jarymowicz, a od 2005 r. Bogdan Wojciszke).

Wielokrotnie byliśmy też członkami redakcji najważniejszego europejskiego czasopisma European Journal of Social Psychology (Janusz Grzelak, Jerzy Trzebiński, Maria Lewicka, Bogdan Wojciszke). Od kilkudziesięciu lat jesteśmy zauważani i doceniani jako najsilniejsze środowisko naukowe w tej części Europy i jako jedno z najsilniejszych środowisk na świecie. Dorobek polskich psychologów jest coraz bardziej doceniany przez społeczność międzynarodową.

EAESP przez ponad trzy dekady było i jest nadal naszym środowiskiem, można rzec, naturalnym. Szybki rozwój psychologii społecznej w Polsce sprawił jednak, że w sposób spontaniczny zaczęliśmy szukać nowych form organizacyjnych, które ułatwiałyby integrację naszego krajowego środowiska, organizację lokalnych spotkań, konferencji, które umożliwiałyby naukowe i społeczne wsparcie dla rozwoju młodych naukowców, które pozwalałyby na dzielenie się z innymi swoimi badawczymi pomysłami i dokonaniami w sposób na poły nieformalny, ale także poprzez publikację we własnym czasopiśmie.

Tak oto wyłoniło się Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej i tak narodziło się nowe czasopismo Psychologia Społeczna (od 2018 roku Social Psychological Bulletin).

Formalnie, w majestacie prawa, Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 lutego 2005. Nasze Stowarzyszenie zrzesza 186 osób (w tym 9 osób z członkostwem honorowym, 129 osób z członkostwem zwyczajnym i 48 juniorów i juniorek).

Cel Stowarzyszenia ujęty jest krótko w Statucie: stwarzanie warunków do rozwoju naukowej psychologii społecznej oraz integracji środowiska psychologów. Dalsze artykuły dookreślają, że Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

  1. wydawanie periodyków i książek dotyczących zagadnień psychologii społecznej,
  2. organizowanie konferencji i seminariów naukowych,
  3. wspieranie młodych badaczy,
  4. popularyzację psychologii społecznej w mediach,
  5. prowadzenie prac nad doskonaleniem kształcenia studentów,
  6. prowadzenie badań, konsultacji, szkoleń i ekspertyz
  7. opiniowanie aktów prawnych i wydarzeń dotyczących nauki i jej zastosowań

Tyle powiada Statut. To w jakiej mierze i cel ogólny i cele szczegółowe Stowarzyszenia będą zrealizowane zależy od nas samych, naszej inwencji, zaangażowania i rzeczywistego wkładu naukowego i organizacyjnego.