Regulamin opłacania składek członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

§1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie § 16 ust 3 oraz §17 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, każdy członek, przystępując do Stowarzyszenia, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z przyjętym przez Zarząd regulaminem.
2. Nieopłacanie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka ze Stowarzyszenia.
3. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia. Jest także dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
4. O wysokości składki, sposobach i warunkach jej opłacania decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia.
6. Lista członków zawieszonych z powodu nieopłacenia składek jest przedstawiana na Zebraniu Zarządu, które podejmuje decyzję o ewentualnym ich usunięciu.
7. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniem z Zarządem Stowarzyszenia.

§2 Wysokość składki i tryb jej opłacania

1. O wysokości składek decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
2. Składka jest płacona systemem rocznym do 1 kwietnia każdego roku za kolejny rok akademicki.

 • a) Składka może być opłacana z użyciem serwisu https://psps.badania.net/skladki/oplac-skladki/ bądź przelewem na konto Stowarzyszenia.
  • i) Wpłata dokonywana przelewem na konto musi zawierać informację:
   • (1) Czego dotyczy – składka członkowska za rok itp.
   • (2) Imię i Nazwisko osoby, za która dokonywana jest wpłata
   • (3) Okres, za który dokonywana jest wpłata
  • ii) Wpłacenie składki zostaje odnotowane przez Skarbnika w stosownej ewidencji.
  • iii) Wszelkie niespójności w zewidencjonowanych składkach należy wyjaśniać mailowo z wykorzystaniem adresu Skarbnika (podanego na stronie https://psps.badania.net/wladze/).
 • c) Składki nadpłacone (opłacone z góry za kolejne lata) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Stowarzyszeniu lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy Członków Stowarzyszenia.
 • d) Składki opłacone z góry za kolejne lata muszą zostać uzupełnione do aktualnie obowiązującej wysokości składek, zgodnie z bieżącą uchwałą Zarządu.

3. Na Walnym Członków Zarządu upubliczniana będzie informacja o stanie opłacania składek przez wszystkich Członków (anonimowo).
4. Kiedy zaległości Członka w opłacaniu składek przekroczą 1 rok od daty 1 kwietnia, Członek traci prawo do korzystania ze zniżek oraz udziału w aktywnościach finansowanych przez Stowarzyszenie (w szczególności: prawa do udziału w grantach lub aktywnościach oferowanych wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia).
5. Zarząd ma prawo zawiesić w prawach członka osobę zalegającą z opłacaniem składek przez co najmniej 24 miesięcy, liczonych od daty 1 kwietnia.
6. Zarząd ma prawo skreślić z listy Członków, zalegających w sposób nieusprawiedliwiony z płatnościami składek przez okres dwóch lat.

§3 Obowiązek opłacenia pierwszej składki

1. Obowiązek opłacenia składek rozpoczyna się od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym została podjęta uchwała Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet Członków.
2. Nieopłacenie składki w obowiązującym terminie automatycznie skutkuje zawieszeniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

§4 Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek

1. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu Stowarzyszenia.
2. Formalne warunki przyznawania ulg:

 • a) Wszelkie prośby dotyczące odstępstw, w szczególności przesunięcia terminów lub wnioski o cofnięcie sankcji określonych § 2 ust.4, muszą zostać przedstawione Zarządowi na piśmie (na adres psps.info.pl@gmail.com) wraz z uzasadnieniem oraz podpisem Członka.
 • b) Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 • c) Wnioski do Zarządu można składać w trybie ciągłym, po czym następuje okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie przez Zarząd.

§5 Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia

1. Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia Członka do Stowarzyszenia jest opłacenie, nieopłaconych wcześniej, należnych składek oraz skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu (na adres psps.info.pl@gmail.com).