Regulamin Serwisu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

1. Definicje
Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 • 1.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania działań statutowych, usług i wizerunku Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (dalej PSPS),
 • 1.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez PSPS a w szczególności dostęp do serwisów i materiałów informacyjnych znajdujących się na należących do PSPS witrynach WWW, plików, formularzy, świadczenia innych usług.
 • 1.3. Użytkownik – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług,
 • 1.4. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej lub Administrator – Polskie Stowarzyszenie Psychologii Stosowanej z siedzibą w Warszawie (00-183) przy u. Stawki 5/7, lok. 309, posiadający NIP: 5252334134, REGON: 140131618
 • 1.5. Serwis – jest to grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwis internetowy, poza treścią statyczną, ma sekcję aktywności oraz oferuje możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje. Serwis PSPS jest poświęcony rozwojowi naukowej psychologii społecznej.
 • 1.6. Członek Stowarzyszenia – osoba prawna lub fizyczna będąca członkiem Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia zobowiązany do uiszczenia składki członkowskiej poprzez wypełnienie na stronie Serwisu formularza polecenia zapłaty,
 • 1.7. Polityka prywatności – obowiązujące przy korzystaniu z Serwisu zasady polityki prywatności zamieszczone pod adresem: psps.badania.net/prywatnosc
 • 1.8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
2. Postanowienia ogólne
 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Stowarzyszenie Usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do Stowarzyszenia PSPS.
 • 2.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z witryn internetowych Stowarzyszenia Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz oświadcza i potwierdza, że akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • 2.3. Stowarzyszenie PSPS prezentuje w Serwisie informacje o swojej działalności, w szczególności w zakresie:
  • 1. wydawania periodyków i książek dotyczących zagadnień psychologii społecznej,
  • 2. organizowania konferencji i seminariów naukowych,
  • 3. wspierania młodych badaczy,
  • 4. popularyzacji psychologii społecznej w mediach,
  • 5. prowadzenia prac nad doskonaleniem kształcenia studentów,
  • 6. prowadzenia badań, konsultacji, szkoleń i ekspertyz.
3. Płatności online
Serwis umożliwia przekazanie składki na rzecz Stowarzyszenia celem wsparcia jego działań statutowych. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności: Pay Pro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, właściciela marki przelewy24.pl

Na stronie Serwisu Użytkownik, aby dokonać płatności musi przejść do zakładki https://psps.badania.net/skladki/oplac-skladki/ i jest zobowiązany do podania danych takich jak imię, nazwisko i e-mail, adres, nazwa i adres uczelni wraz z podaniem wydziału, NIP oraz informację o żądaniu wystawienia faktury. Wszystkie dane zbierane przez Stowarzyszenie PSPS podlegają ochronie. Szczegóły dotyczące dokonywania płatności online określone są w stosownym Regulaminie https://www.przelewy24.pl/regulamin. Wszelkie wątpliwości i zapytania należy zgłaszać na adres: psps.info.pl@gmail.com.

4. Warunki korzystania z serwisu
4.1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu www.psps.badania.net wymagane są: uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Stowarzyszenie PSPS nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowanych przeglądarek.
4.2. Stowarzyszenie PSPS zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do Stowarzyszenia PSPS traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza), będzie ona obowiązywać aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.
4.3. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Stowarzyszenie PSPS zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Stowarzyszenie PSPS powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych, w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
5.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.psps.badania.net jest Polskie Stowarzyszenie Psychologii Stosowanej, z siedzibą w Warszawie ( 00-183) przy u. Stawki 5/7, lok. 309, posiadający NIP: 5252334134, REGON: 140131618. Stowarzyszenie PSPS dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług na zasadach opisanych w Regulaminie (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia PSPS, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia dokonaniu wpłaty składki członkowskiej. Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych osobowych prawdziwych i kompletnych, zgodnie ze wskazaniami w Serwisie. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

5.2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: tgrzyb@swps.edu.pl
5.3. Stowarzyszenie PSPS dane osobowe zawarte w formularzach przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w Polityce prywatności (psps.badania.net/prywatność).

6. Postanowienia końcowe
6.1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW należącej do Stowarzyszenia PSPS.
6.2. Każdy Użytkownik Serwisu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.
6.3. Stowarzyszenie PSPS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego. Regulamin Serwisu Stowarzyszenia PSPS może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Stowarzyszenie PSPS na stronie głównej Serwisu.