Członkostwo


Ogólne informacje na temat członkostwa oraz składek
Zgodnie ze postanowieniami Statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć status członka:

Członkiem zwyczajnym jest:
członek założyciel Stowarzyszenia,
osoba posiadająca stopień naukowy doktora, mająca dorobek naukowy w obszarze, którym zajmuje się psychologia społeczna, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Główny.

Członkiem juniorem:
może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe, posiadająca dorobek naukowy z zakresu psychologii społecznej, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Główny.

Członek junior po uzyskaniu stopnia doktora może ubiegać się o prawa członka zwyczajnego na zasadach określonych w art. 10 pkt. 2 Statutu PSPS (p.wyżej). Członkostwo juniorskie ustaje po rezygnacji członka z ubiegania się o stopień doktora lub nie uzyskaniu przez niego stopnia doktora w ciągu 5 lat członkostwa.

Wysokość składek
Wysokość składek członkowskich od 2014 roku wynosi dla członka zwyczajnego – 200 zł, dla członka juniora – 100 zł. W ramach składki członkowie otrzymują czasopismo “Psychologia Społeczna”.