Informacje ogólne

1. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (dalej nazywane „PSPS”) wspiera wydawanie publikacji akademickich z zakresu psychologii społecznej poprzez redagowanie serii wydawniczej „Monografie PSPS”.
1.1. Monografie przedstawiają opracowania książkowe będące istotnym wkładem autora lub zespołu autorów w rozwój uprawianej przez nich dziedziny badawczej psychologii.
1.2. PSPS dba o wysoki poziom Monografii; są one dla Stowarzyszenia wizytówką naukowej doskonałości.
1.3. Oficyną wydawniczą Monografii jest Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2. PSPS przyznaje wyróżnienie „Rekomendacje PSPS” monografiom i innym publikacjom książkowym, których proces publikacyjny przebiega poza ramami nakreślonymi w punkcie 1, a które zostały zgłoszone przez autorów lub inne osoby w celu uzyskania tego znaku rekomendacji.
3. Procesem redakcyjnym w zakresie “Monografii” i “Rekomendacji” kieruje minimum 3-osobowy Zespół Redakcyjny Monografii i Rekomendacji PSPS (Zespół Redakcyjny MiR), powoływany przez Zarząd PSPS na czteroletnią kadencję w ramach osobno określonych procedur.
4. Informacje o Monografiach PSPS oraz Rekomendacjach PSPS ogłaszane są na stronie internetowej PSPS (https://psps.badania.net/)
Kontakt do redakcji: ddolinsk@swps.edu.pl

Monografie PSPS – procedura składania wniosku i jego rozpatrywania

1. Pierwszy Autor książki przesyła jej manuskrypt wraz z listem intencyjnym do Zespołu Redakcyjnego MiR na adres mailowy: monografiepsps@gmail.com. W liście należy zaznaczyć, że intencją jest włączenie dzieła do serii wydawniczej Monografie PSPS.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Dane autora/autorów: imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja;
b) Pełny tekst książki zawierający wszystkie materiały graficzne i załączniki;

3. Po wstępnym zapoznaniu się z tematyką oraz charakterem zgłoszonej książki redaktorzy:
a) Wybierają spośród siebie redaktora prowadzącego;
b) Podejmują decyzję, czy książka spełnia kryteria formalne oraz czy mieści się w profilu merytorycznym serii Monografie PSPS;
c) Wskazują dwóch recenzentów wydawniczych, przyjmując, że rolę recenzentów powinni pełnić specjaliści co najmniej ze stopniem doktora psychologii;
d) W okresie nie przekraczającym 14 dni od nadesłania manuskryptu, pierwszy autor informowany jest przez redaktora prowadzącego o przyjęciu manuskryptu do procesu recenzenckiego lub o innej decyzji wynikającej z ustaleń redakcyjnych.

4. Na podstawie uzyskanych recenzji redaktor prowadzący przedstawia zespołowi redakcyjnemu wstępną rekomendację, której konkluzja może przybierać jedną z trzech form:
a) Książka w obecnej postaci może być włączona do serii wydawniczej;
b) Książka może być włączona do serii wydawniczej pod warunkiem wprowadzenia niezbędnych poprawek wskazanych przez recenzentów;
c) Książka nie może zostać włączona do serii wydawniczej.

5. Uzgodniona przez zespół redakcyjny konkluzja jest przekazywana Autorowi przez redaktora prowadzącego wraz z treścią recenzji wydawniczych oraz ewentualnymi dodatkowymi uwagami redakcji.

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian redaktor prowadzący ustala z Autorem indywidualny termin przygotowania zrewidowanej wersji książki. Autor jest zobowiązany dostarczyć poprawiony manuskrypt wraz ze szczegółowym opisem wprowadzonych zmian (z odniesieniem do uwag zawartych w recenzjach) oraz uzasadnieniem ewentualnego niewprowadzania określonych zmian sugerowanych przez recenzentów.

7. W sytuacjach budzących wątpliwości redakcja zastrzega sobie możliwość skorzystania z ponownej konsultacji recenzenta lub recenzentów.

8. Redaktor prowadzący analizuje całość materiałów dotyczących wersji zrewidowanej i przedstawia swoją rekomendację pozostałym członkom redakcji.

9. Zespół Redakcyjny zobowiązany jest do sprawnego czasowo procedowania recenzji nadesłanego manuskryptu. Zakłada się, że pierwsza runda nie powinna trwać dłużej niż 2 miesiące od momentu potwierdzenia zgłoszenia do wydania decyzji. W przypadku drugiej rundy (po dokonanych korektach) deklarowany czas nie powinien przekraczać jednego miesiąca.

10. Redaktorzy podejmują decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu książki do serii Monografie PSPS. Decyzja podejmowana jest w drodze głosowania, przy założeniu że rozstrzygająca jest zwykła większość głosów.

11. Włączona do serii wydawniczej Monografie PSPS książka jest oznaczona specjalnym znakiem graficznym „Monografie PSPS”, umieszczonym na okładce. Informacja o włączeniu książki do serii wydawniczej zostaje także zamieszczona na stronie internetowej PSPS oraz przekazana do wiadomości członkom stowarzyszenia za pośrednictwem Biuletynu PSPS.

12. Dalsze kroki i wymogi techniczne związane z przygotowaniem książki do druku przebiegają w sposób standardowy, przyjęty w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

13. Zespół Redakcyjny może występować o uhonorowanie określonej Monografii PSPS nagrodą w ramach PSPS lub w innych konkursach dotyczących książek naukowych.

Rekomendacja PSPS

Zachęcając członków Stowarzyszenia do publikowania swych większych prac w ramach Monografii, Zarząd PSPS i Zespół Redakcyjny MiR oferują inną ścieżkę dla książek, które z różnych powodów ukażą się poza Wydawnictwem Naukowym Scholar. Wysoki poziom naukowy pozostaje niezmiennym kryterium wystąpienia o Rekomendację PSPS i decyzji o jej przyznaniu.
Drugie kryterium przyznania Rekomendacji PSPS dotyczy: (a) popularyzacji wiedzy z zakresu psychologii społecznej; lub (b) poruszania ważnych problemów życia społecznego, ujętych z punktu widzenia psychologii społecznej.
Procedura ubiegania się o Rekomendację PSPS jest następująca:

1. Pierwszy Autor lub Redaktor znajdującej się w procesie wydawniczym książki przesyła jej zgłoszenie do Zespołu Redakcyjnego na adres mailowy: monografiepsps@gmail.com. W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że chodzi o wyróżnienie Rekomendacja PSPS.

2. Do zgłoszenia należy załączyć:
a) pełny tekst książki;
b) pierwsze i ostateczne opinie recenzentów, po ustosunkowaniu się do nich przez Autora/-ów i/ lub Redaktora;
(Recenzenci wiedzący o staraniach Autora/Autorski mogą odnieść się do nich w swych komentarzach).
c) potwierdzoną informację o planowanej publikacji ze strony wydawnictwa, w którym książka zostanie wydana.
(Autor jest zobowiązany do podjęcia inicjatywy dla nawiązania kontaktu między Wydawnictwem a Zespołem Redakcyjnym w celu ułatwienia komunikacji związanej z nadawaniem znaku Rekomendacja PSPS).

3. W przypadku dzieł należących do kategorii prac popularyzacyjnych lub poruszających ważne zagadnienia życia społecznego, do zgłoszenia można dołączyć opinię Zarządu PSPS lub innych niż recenzenci osób posiadających dorobek w odnośnym obszarze nauki.

4. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Rekomendacji ocenie podlega:
a) merytoryczna jakość książki oraz jej ważność i potencjalne oddziaływanie społeczne;
b) opinie wydawnicze recenzentów;
c) jakość wydawnictwa, w którym książka zostanie opublikowana.

5. Zespół Redakcyjny analizuje wniosek o Rekomendację PSPS w sposób następujący:
a) zapoznaje się z manuskryptem, recenzjami wydawniczymi i ewentualnymi opiniami innych osób rekomendujących;
b) w przypadku wątpliwości może zasięgać dodatkowych opinii recenzentów lub Zarządu PSPS,
c) podejmuje drogą głosowania decyzję o nadaniu wyróżnienia “Rekomendacja PSPS”.

6. Publikacja, zakwalifikowana do otrzymania tego wyróżnienia, zostaje oznaczona specjalnym znakiem graficznym „Rekomendacja PSPS”, umieszczonym na okładce. Informacja o przyznaniu tego znaku jakości zostaje także zamieszczona na stronie internetowej PSPS oraz przekazana do wiadomości członkom stowarzyszenia za pośrednictwem Biuletynu PSPS.