Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej


(tekst jednolity)
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Założycieli PSPS
w dniu 1 października 2004 r. ze zmianami uchwalonymi dnia 22 stycznia 2005 r., oraz zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków PSPS dnia 14 września 2009 r., 10.09.2010 r., 17.09.2016 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, w dalszej części zwane “Stowarzyszeniem”.

Artykuł 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski, za siedzibą władz – miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3.

Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz posiada osobowość prawną.

Artykuł 4.

Stowarzyszenie może powoływać sekcje na zasadach określonych w niniejszym statucie.

Artykuł 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

Artykuł 6.

Stowarzyszenie używa pieczątki o treści: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej.

Artykuł 7.
 1. Stowarzyszenie opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

*

Rozdział II

Cele i formy działania

Artykuł 8.
 1. Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do rozwoju naukowej psychologii społecznej oraz integracji środowiska psychologów społecznych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  1. wydawanie periodyków i książek dotyczących zagadnień psychologii społecznej,
  2. organizowanie konferencji i seminariów naukowych,
  3. wspieranie młodych badaczy,
  4. popularyzację psychologii społecznej w mediach,
  5. prowadzenie prac nad doskonaleniem kształcenia studentów,
  6. prowadzenie badań, konsultacji, szkoleń i ekspertyz,
  7. opiniowanie aktów prawnych i wydarzeń dotyczących nauki i jej zastosowań.

*

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 9.

Osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć status członka:

 1. zwyczajnego,
 2. juniora,
 3. honorowego,
 4. afiliowanego.
Artykuł 10.

Członkiem zwyczajnym jest:

 1. członek założyciel Stowarzyszenia,
 2. osoba posiadająca stopień naukowy doktora, mająca dorobek naukowy w obszarze, którym zajmuje się psychologia społeczna, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Główny,
 3. członek junior po uzyskaniu stopnia doktora.
Artykuł 11.
 1. Członkiem juniorem i członkiem afiliowanym może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych i zatwierdzona przez Zarząd Główny.
 2. Liczba członków afiliowanych, w momencie ich przyjmowania do Stowarzyszenia, nie może przekroczyć 10% aktualnej liczby członków zwyczajnych.
 3. Status członka juniora wygasa automatycznie w kolejnym roku kalendarzowym po uzyskaniu stopnia doktora. Członkostwo juniorskie ustaje również po rezygnacji członka z ubiegania się o stopień doktora lub nie uzyskaniu przez niego stopnia doktora w ciągu 5 lat członkostwa.
 4. Członek junior powinien niezwłocznie poinformować Zarząd o uzyskaniu stopnia naukowego doktora lub rezygnacji z ubiegania się o stopień doktora. Prawa członka zwyczajnego uzyskuje się automatycznie od kolejnego roku kalendarzowego po uzyskaniu stopnia doktora. W przypadku wygaśnięcia statusu członka juniora z powodu rezygnacji członka z ubiegania się o stopień doktora lub nie uzyskania przez niego stopnia doktora w ciągu 5 lat członkostwa, osoba taka może ubiegać się o prawa członka afiliowanego na zasadach określonych w art. 11. pkt. 1.
Artykuł 12.
 1. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, mająca szczególne zasługi dla rozwoju psychologii społecznej, która uzyska rekomendację Zarządu Głównego oraz akceptację Walnego Zgromadzenia.
 2. Wniosek w sprawie przyjęcia członka honorowego może zgłosić do Zarządu Głównego grupa co najmniej pięciu członków zwyczajnych.
 3. Członkiem honorowym może być także członek zwyczajny. W tym przypadku osoby takiej nie obowiązują ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1.
Artykuł 13.
 1. Decyzję o nadaniu statusu członka zwyczajnego, juniora i afiliowanego podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o nadanie statusu członka zwyczajnego nie musi składać junior, któremu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora automatycznie nadawany jest status członka zwyczajnego.
 2. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
Artykuł 14.

W wypadku negatywnej decyzji Zarządu Głównego, o której mowa w art. 13 ust. 1, ubiegającemu się o przyjęcie do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

Artykuł 15.

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Ma on prawo:

 1. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia,
 2. korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Stowarzyszenia,
 3. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Stowarzyszenia.
Artykuł 16.
 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członek junior i afiliowany posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Opłaca składki członkowskie w wysokości o połowę mniejszej niż członek zwyczajny.
Artykuł 17.

Członek zwyczajny, członek junior i członek afiliowany są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.
Artykuł 18.
 1. Członkostwo członka zwyczajnego, juniora i afiliowanego ustają w wyniku:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
  2. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich,
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 2. Skreślenie przez Zarząd Główny z listy członków następuje w wypadku:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat,
  2. śmierci członka.
 3. W przypadku ustania statusu członka zwyczajnego, juniora i afiliowanego z powodu określonego w ust.1 pkt. 2 jego przywrócenie może się odbyć jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 4. 1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat
 5. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu przysługuje członkowi zwyczajnemu, członkowi juniorowi oraz członkowi afiliowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia jest ostateczna.
Artykuł 19.

Przynależność do Stowarzyszenia członka honorowego ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku nie wywiązywania się członka honorowego z przyjętych zobowiązań.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Artykuł 20.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić co najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

*

Zasady i tryb kampanii wyborczej do władz Stowarzyszenia

Artykuł 21.

Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się podczas Walnego Zgromadzenia. Kandydaci muszą wyrazić pisemnie zgodę na kandydowanie do władz. Wybory mają charakter tajny.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Artykuł 22.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, w dalszej części zwane “Walnym Zgromadzeniem”.
 2. Walne Zgromadzenie ma prawo podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Artykuł 23.
 1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym udział biorą:
  1. członkowie zwyczajni,
  2. członkowie honorowi, juniorzy i afiliowani Stowarzyszenia – z ograniczeniem wynikającym z art.16.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
Artykuł 24.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Główny. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.

Artykuł 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 3. rozpatrywanie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
 4. wybór prezesa Stowarzyszenia i przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Etyki; kandydatury do władz zgłaszają w czasie Walnego Zgromadzenia członkowie zwyczajni, juniorzy, honorowi i afiliowani,
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego – członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. uchwalanie zmian w statucie,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 10. rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Delegatów,
 11. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego,
 12. rozstrzyganie skarg na orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w trybie kasacji. Podjęcie uchwały o uwzględnieniu skargi kasacyjnej skutkuje uchyleniem orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i skierowaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Koleżeński.
Artykuł 26.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej 1/5 członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni, honorowi juniorzy i afiliowani z wyjątkiem ograniczeń wynikających z art. 16.

*

Zarząd Główny

Artykuł 27.
 1. Walne Zgromadzenie wybiera prezesa Stowarzyszenia oraz od 2 do 3 nowych członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
 2. Do nowego Zarządu wchodzi trzech pozostałych członków, którzy w poprzednim Zarządzie sprawowali swoją funkcję jedną kadencję. W przypadku, gdy członkowie poprzedniego Zarządu nie wyrażą zgody na przedłużenie swojej kadencji Walne Zgromadzenie wybiera pełny skład Zarządu w liczbie od 4 do 6 osób.
 3. W wypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zgromadzenie Zarząd Główny ma prawo uzupełniania swego składu.
  1. uzupełnienie następuje w wyniku głosowania tajnego,
  2. w trakcie kadencji, w trybie kooptacji, Zarząd Główny może zmienić nie więcej niż jedną czwartą swego składu wybranego przez Walne Zgromadzenie.
 4. Jeżeli sytuacja określona w ust. 2 dotyczy prezesa Stowarzyszenia, funkcję tę pełni do końca kadencji wiceprezes.
Artykuł 28.
 1. W obradach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.
 2. W obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub ich przedstawiciele:
  1. Sądu Koleżeńskiego,
  2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. wydzielonych placówek Stowarzyszenia.
Artykuł 29.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia,
 3. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
 7. powoływanie i rozwiązywanie sekcji, placówek, komisji problemowych stałych i okresowych, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Stowarzyszenia,
 8. powoływanie redaktorów naczelnych czasopism i zatwierdzanie proponowanych przez nich składów redakcji,
 9. uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych,
 11. powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw i pism Stowarzyszenia.
Artykuł 30.
 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok, i są prowadzone przez prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia.
Artykuł 31.

Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków wiceprezesa Stowarzyszenia, sekretarza generalnego i skarbnika.

Główna Komisja Rewizyjna

Artykuł 32.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

Artykuł 33.
 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Stowarzyszenia.
 2. Działalność kontrolna Głównej Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. Główna Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania roczne z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 4. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności władz Stowarzyszenia oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
 5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego i innych agend Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 6. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
Artykuł 34.

Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

*

Sąd Koleżeński

Artykuł 35.
 1. Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjny.
 2. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim okrela regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
Artykuł 36.
 1. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do
  1. rozstrzygania – wynikłych w obrębie Stowarzyszenia – sporów między członkami,
  2. rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia dotyczących działania organów statutowych Stowarzyszenia,
  3. wykluczenia członków zwyczajnego, juniora i afiliowanego.
 2. Wykluczenie członków zwyczajnego, juniora i afiliowanego następuje w przypadku:
  1. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  2. naruszania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. rażącego naruszenia zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na wniosek Komisji Etyki.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom prawo złożenia skargi kasacyjnej do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V

Komisja Etyki

Artykuł 37.
 1. Komisja Etyki składa z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Etyki wybiera ze swego składu przewodniczącego.
 3. Komisja Etyki jest organem powołanym do orzekania o zgodności postępowania członków Stowarzyszenia z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa i wyraża stanowisko Stowarzyszenia w sprawie etyki badań i oddziaływań społecznych.
 4. Komisja opracowuje regulaminy swego postępowania.

Rozdział VI

Sekcje Stowarzyszenia

Artykuł 38.

Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 10 osób mogą tworzyć sekcje dla poszczególnych specjalności w zakresie psychologii społecznej. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

Artykuł 39.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 40.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
 3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
 4. wpływy z działalności szkoleniowej, doradczo-ekspertalnej, usługowo-badawczej, wydawniczej oraz innej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
Artykuł 41.

Wpływy ze źródeł określonych w art. 40. są wykorzystywane przez Zarząd Główny na cele statutowe Stowarzyszenia.

Artykuł 42.

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego wymagają zgody dwóch trzecich głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 43.

Do ważności pism i dokumentów majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza generalnego lub skarbnika.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Artykuł 44.
 1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

Artykuł 45.
 1. Pierwsze regulaminy Stowarzyszenia są tworzone przez władze i przez nie same zatwierdzane jako tymczasowe i obowiązujące do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
 2. Pierwsze dwa Walne Zgromadzenia odbywają się odpowiednio rok i trzy lata po rejestracji Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).