§1
Cel Konkursu
1. Założeniem konkursu jest: przyznanie dofinansowania na złożony wniosek na realizację badań empirycznych, których celem jest testowanie pre-rejestrowanej hipotezy lub hipotez odnoszących się do psychologicznych i społecznych wyzwań związanych z przynajmniej jednym z czterech poniższych współczesnych problemów:

2. Kwota dofinansowania w przypadku jednego wnioskodawcy może wynieść do 5000 złotych.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wszystkich współautorów prezentowanych we wniosku badań i opublikowanie ich nazwisk na stronie psps.badania.net w razie przyznania finansowania.
2. Przyznane środki mogą być przeznaczone jedynie na realizację opisanych we wniosku badań w czasie wskazanym przez wybranego Wnioskodawcę na panelu badawczym https://www.prolific.co.

§3
Nabór uczestników konkursu
1. Wnioskodawcą może być wyłącznie członek junior Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (niezalegający ze składkami). Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie badań prowadzonych samodzielnie lub z zespołem, którego członkowie zostali wskazani we wniosku.
2. Wnioski należy nadsyłać na adres psps.info.pl@gmail.com do 30 kwietnia 2022. Wniosek grantowy uznaje się za kompletny, jeśli zawiera 3 części (minimalnie 0,5; a maksymalnie 2 strony A4 na każdą z nich):


§4
Ocena złożonych wniosków
1. Kompletne wnioski nadesłane w terminie zostaną ocenione przez komisję konkursową wyznaczoną przez Zarząd PSPS do 7 maja 2022. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmie Zarząd PSPS na podstawie listy rankingowej wniosków przygotowanej przez komisję konkursową.

2. Lista wniosków, które uzyskają dofinansowanie, zostanie opublikowana na stronie psps.badania.net. do dnia 7 maja 2022 r.

§5
Prawa i obowiązki uczestnika konkursu
1. Poprawnym rozliczeniem realizacji wniosku jest przedłożenie raportu opisującego wyniki zrealizowanego badania najpóźniej do dnia 17 września 2022 na adres psps.info.pl@gmail.com oraz przedłożenie potwierdzenia złożenia manuskryptu, w którym raportowane są wyniki zrealizowanego badania do czasopisma PSPS Social Psychological Bulletin spb.psychopen.eu lub innego wysokopunktowanego (>=70 pkt wg wykazu MNiE z http://punktoza.badania.net/) czasopisma naukowego najpóźniej do dnia 17 września 2023 na ten sam adres. W wyjątkowych przypadkach główny wnioskodawca może wnioskować do Zarządu PSPS o wydłużenie tego terminu.
2. Niespełnienie warunku z punktu 1. będzie skutkować czasowym brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie kolejnych aktywności członka (np. udziału w szkołach letnich, konkursach grantowych, nagrodach stowarzyszenia) do momentu przedłożenia poprawnego rozliczenia.

§6
Prawa i obowiązki organizatorów
1. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wypłaty przyznanego dofinansowania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o uczestnictwo w konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia.

§7
Procedura odwoławcza
1. Kandydatowi na Uczestnika Konkursu przysługuje prawo wycofania złożonego Wniosku do czasu zakończenia naboru uczestników Konkursu.
2. Procedura odwoławcza w przypadku niezakwalifikowania się do Konkursu nie jest przewidziana.

§8
Zachowanie poufności
1. Wszystkie składane w ramach Konkursu Wnioski o uczestnictwo w konkursie na grant są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystane w ramach Konkursu i poza nim bez wiedzy i zgody jego uczestników.

§9
Pozostałe postanowienia
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru Uczestników Konkursu.
2. Złożenie Wniosku o uczestnictwo w Konkursie na dofinansowanie jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz stanowi akceptację przez Uczestników Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie, ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Konkursu rozstrzygane będą na drodze polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.