Sekcja Psychologii Międzykulturowej


Główną misją psychologii międzykulturowej jest studiowanie procesów psychicznych człowieka w kontekście kulturowym oraz prowadzenie porównań międzykulturowych ujawniających właściwy stopień generalizacji prawidłowości empirycznych.
Psychologia międzykulturowa posiada również aspekt aplikatywny, obejmujący procesy akulturacji i adaptacji kulturowej ludzi przemieszczających się w przestrzeni międzynarodowej.

Psychologia międzykulturowa istnieje w postaci sformalizowanej od ponad czterdziestu lat. Głównym międzynarodowym towarzystwem naukowym jest International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP), zaś jej flagowym czasopismem – Journal of Cross-Cultural Psychology (JCCP). Periodykiem zorientowanym aplikatywnie jest International Journal of Intercultural Relations (IJIR). We wszystkich tych ciałach polscy przedstawiciele mieli lub mają swój wyraźny udział.

W Polsce dyscyplina ta uprawiana jest od dwudziestu lat. W roku 2000 byliśmy organizatorami XV Kongresu IACCP. W Instytucie Psychologii PAN istnieje Pracownia Psychologii Międzykulturowej a w SWPS – Katedra Psychologii Międzykulturowej. Od kilkunastu lat prowadzone są studia w tym zakresie, powstają prace od magisterskich przez doktoraty aż po habilitacje. Dziś, psychologowie międzykulturowi rozpoznawalni są w większości środowisk akademickich kraju; a zwłaszcza w: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy.

Skupieni w PSPS, psychologowie międzykulturowi lub zainteresowani tą problematyką badacze postanowili utworzyć sekcję, która pomoże artykułować nasze pasje badawcze, sprzyjać wymianie naukowej, stymulować publikacje stanowić platformę do wymiany idei i doświadczeń oraz popularyzować naszą dyscyplinę w środowiskach akademickich oraz profesjonalnych. Odnotowując rosnące zainteresowanie studentów psychologii i nauk pokrewnych, pragniemy wspomagać ich koła naukowe i powstające tam inicjatywy.

Startując w wymaganej statutem grupie ponad dziesięciu osób, wierzymy, że w bliskim czasie powiększymy nasze szeregi a co ważniejsze, realizować będziemy interesujący program działań. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Nasze zadania obejmują:

 1. Przygotowywanie, opiniowanie i realizację części programu naukowego Zjazdów PSPS, odpowiadającej psychologii międzykulturowej.
 2. Wydawanie serii monografii naukowych w zakresie psychologii międzykulturowej.
 3. Dbałość o obecność problematyki międzykulturowej na łamach Psychologii Społecznej.
 4. Organizowanie spotkań grup roboczych, warsztatów, szkół letnich/zimowych dla młodszych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.
 5. Inicjowanie współpracy i wymiany międzynarodowej, zwłaszcza z IACCP.
 6. Konsultowanie programów dydaktyki z psychologii międzykulturowej na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich.
 7. Propagowanie idei psychologii międzykulturowej jako dyscypliny akademickiej i profesji psychologicznej.

Osoby funkcyjne w Sekcji:

Zgodnie z wymogami Statutu, członkowie założyciele Sekcji postanowili obdarzyć trzy osoby z naszego grona funkcjami:

Członkowie Sekcji:

Publikacje

W 2015 roku na rynku wydawniczym ukazały się dwie publikacje członków Sekcji Psychologii M-K.

Aktualności

Kilka słów podsumowania 2014 roku

Nasza seria monografii zostanie zainaugurowana publikacją dr Joanny Różyckiej z Uniwersytetu Gdańskiego, pt. Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy, która ukaże się w tym roku na łamach Wydawnictwa UG.

 

Psychologia Wartości w Badaniach Międzykulturowych
[Sympozjum Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS]

Członkowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej, aktywnie włączając się w uczestnictwo w tegorocznym X Zjeździe jubileuszowym PSPS w Krakowie, zaprezentują sympozjum poświęcone problematyce psychologii między-/kulturowej wartości. Organizatorami sympozjum są Paweł Boski i Jan Cieciuch. Wspólnym wątkiem tematycznym wystąpień w ramach sympozjum będzie weryfikacja teorii wartości Shaloma Schwartza.

W otwierającej prezentacji, Jan Cieciuch, bliski współpracownik Schwartza, pokaże zmodyfikowany model wartości Schwartza oraz porówna go z modelem klasycznym. Ponadto zaprezentuje empiryczne argumenty na rzecz modyfikacji oraz interpretację modelu z punktu widzenia psychologii międzykulturowej, osobowości i rozwojowej.

W kolejnym referacie we współautorstwie z Małgorzatą Najderską, problematyka wartości będzie rozpatrzona w kontekście odradzającej się psychologii cnót i mocnych stron osobowości.

Agata Błachnio i Naser Aghababaei zaprezentują badania dotyczące korelatów uczciwości w grupie polskich chrześcijan i irańskich muzułmanów.
Mariola Łaguna wraz z zespołem przedstawi analizę międzykulturową dotyczącą roli wartości w wyjaśnianiu intencji zawodowych, zwłaszcza intencji przedsiębiorczych. Badania pokazują zależności w grupach pochodzących z Holandii, Hiszpanii, Niemiec i Polski.

Wystąpienie Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej, Jarosława Piotrowskiego oraz Jaroslava Kostala będzie dotyczyło zjawiska roszczeniowości i jego związku z wartościami osobistymi i kulturowymi. Efektem badań zrealizowanych w 27 krajach jest wielowymiarowy model roszczeniowości.
W ostatnim referacie, Paweł Boski dokona syntezy badań nad orientacją humanistyczną i sprawnościową w praktykach i wartościach przypisywanych kulturze polskiej, na tle porównań z innymi. Przedmiotem tego wystąpienia będą również związki obu tych super-wartości z pomiarami dobrostanu i poczuciem własnej wartości.

Kolejnym ważnym punktem będzie wykład plenarny wygłoszony przez członka sekcji, Piotra Sorokowskiego, który jest zeszłorocznym laureatem nagrody im. Roberta Zajonca.

Wielowymiarowy model postaw roszczeniowych i jego międzykulturowa weryfikacja – związki roszczeniowości z wartościami osobistymi i kulturowymi
Magdalena Żemojtel-Piotrowska, UG, Jarosław Piotrowski, SWPS, Jaroslav Kostal, Czech Academy of Science

 

I Konferencja Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS: Poszukiwanie wspólnych wątków w różnorodności dyscypliny

W dniu 13 kwietnia 2013 r. w SWPS w Warszawie odbędzie się I Konferencja Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS.
W ramach konferencji przewidziane są następujące wystąpienia:

 1. Psychologia międzykulturowa a kulturowa, czyli jak uprawiać naukę na pograniczu (interface) psychologii i kultury? (prof. Paweł Boski)
 2. Psychologia społeczna a psychologia między-/kulturowa. Na przykładzie stosunków międzygrupowych. (dr Michał Bilewicz)
 3. Psychologia między-/kulturowa a psychologia ewolucyjna (dr Piotr Sorokowski)
 4. Poziomy analizy i pomiaru: kulturowy i jednostkowy. Czyli o specyfice metodologicznej naszej dyscypliny. (dr Joanna Różycka, dr Joanna Więckowska)
 5. Teoria wartoci (Schwartza): Uniwersalnie psychologiczna czy kulturowa? (dr Jan Cieciuch, dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska)

W przypadku każdego z tematów prosić będziemy dwie osoby o przygotowanie wystąpień. Do niektórych tematów nie mamy jeszcze par, każdy kto ma ochotę niech dołączy.
Powyższe pięć tematów jest stanem na dzień dzisiejszy.

Ostateczna wersja programu jest dostępna tutaj.
Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji, tak aby nasze spotkanie było owocne i przyjemne.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Paweł Boski – pboski(at)swps.edu.pl
Aneta Przepiórka – aneta.przepiorka(at)gmail.com

II Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS: Od międzykulturowości do globalizacji

W dniach 9 – 10 maja 2014 pod hasłem “Od międzykulturowości do globalizacji” odbył się we Wrocławiu II Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Relacja z II Zjazdu

IV Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS

W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Lublinie odbędzie się IV Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS.
Organizatorami konferencji jest Sekcja Psychologii Międzykulturowej PSPS, Instytut Psychologii KUL oraz Towarzystwo Naukowe KUL.
W ramach konferencji planowane są sesje referatowe oraz wykład specjalny, który wygłosi prof. Debie Roberson z University of Essex (UK).
Termin zgłoszeń mija 29 lutego 2016 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
https://www.kul.pl/art_65357.html.