Regulamin konkursu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej na dofinansowanie realizacji badań prowadzonych przez członków-juniorów

§1

Cel Konkursu

 1. Założeniem konkursu jest przyznanie dofinansowania na złożony wniosek na realizację badań empirycznych, których celem jest testowanie pre-rejestrowanej hipotezy lub hipotez odnoszących się do zagadnień psychologii społecznej i który zakończy się złożeniem wyników w formie anglojęzycznej publikacji (zgodnie z punktem 1§5).
 2. Kwota dofinansowania w przypadku jednego wnioskodawcy może wynieść do 5000 złotych.

§2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wszystkich współautorów prezentowanych we wniosku badań i opublikowanie ich nazwisk na stronie psps.badania.net w razie przyznania finansowania.
 2. Przyznane środki mogą być przeznaczone jedynie na realizację opisanych we wniosku badań w czasie wskazanym przez wybranego Wnioskodawcę na panelu badawczym https://www.prolific.co/ lub panelu polskim posiadającym rekomendację Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.
 3. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które nie rozliczyły wcześniejszych projektów finansowanych w ramach konkursów organizowanych przez PSPS.

§3

Nabór uczestników konkursu

 1. Wnioskodawcą może być wyłącznie członek junior Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (nie zalegający ze składkami). Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie badań prowadzonych samodzielnie lub z zespołem, którego członkowie zostali wskazani we wniosku. Wnioski osób, które dotychczas nie były laureatami konkursu będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia.
 2. Wnioski należy nadsyłać na adres psps.info.pl@gmail.com do 30 kwietnia 2023. Wniosek grantowy uznaje się za kompletny, jeśli zawiera 3 części (minimalnie 0,5; a maksymalnie 2 strony A4 na każdą z nich)
  1) skrócone CV głównego wnioskodawcy,
  2) treści hipotez i planu badawczego z analizą mocy (przewidywaną liczbą uczestników badań/badania oraz szacowanym czasem udziału w badaniach/badaniu przez pojedynczego uczestnika) zarejestrowany na stronie aspredicted.org – uzupełniony formularz prerejestracji proszę przesłać w wersji PDF (do pobrania przez autora po wysłaniu i zatwierdzeniu formularza na stronie aspredicted.org),
  3) krótki opis publikacji, jaka powstanie na podstawie zaplanowanych badań (główny wnioskodawca powinien być wskazany jako pierwszy lub jedyny autor/autorka publikacji).

§4

Ocena złożonych wniosków

 1. Kompletne wnioski nadesłane w terminie zostaną ocenione przez komisję konkursową wyznaczoną przez Zarząd PSPS do 15 maja 2023. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmie Zarząd PSPS na podstawie listy rankingowej wniosków przygotowanej przez komisję konkursową.
 2. Lista wniosków, które uzyskają dofinansowanie, zostanie opublikowana na stronie psps.badania.net. do dnia 15 maja 2023 r.

§5

Prawa i obowiązki uczestnika konkursu

 1. Poprawnym rozliczeniem realizacji wniosku jest przedłożenie raportu opisującego wyniki zrealizowanego badania i manuskryptu najpóźniej do dnia 15 maja 2024 r. na adres psps.info.pl@gmail.com oraz przedłożenie potwierdzenia złożenia manuskryptu w języku angielskim, w którym raportowane są wyniki zrealizowanego badania do czasopisma PSPS Social Psychological Bulletin (spb.psychopen.eu) lub innego uznanego środowiskowo czasopisma naukowego najpóźniej do dnia 15 maja 2024 r. na ten sam adres. W wyjątkowych przypadkach główny wnioskodawca może wnioskować do Zarządu PSPS o wydłużenie tego terminu. Warunkiem rozliczenia publikacji jest podanie informacji o źródle finansowania projektu (Projekt finansowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej przyznany… (nr projektu x/rok) // The project financed by a grant no. x/year awarded to … by the Polish Social Psychological Society).
 2. Niespełnienie warunku z punktu 1. będzie skutkować czasowym brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie kolejnych aktywności członka (np. udziału w szkołach letnich, konkursach grantowych, nagrodach stowarzyszenia) do momentu przedłożenia poprawnego rozliczenia.

§6

Prawa i obowiązki organizatorów

 1. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wypłaty przyznanego dofinansowania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o uczestnictwo w konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia. Organizator zobowiązuje się do podania uzasadnienia przy odmowie finansowania projektu.
 3. Nierozliczenie projektu oznacza konieczność zwrotu całości lub części wydatkowanych środków przez Kierownika projektu. Decyzje o wysokości zwrotu podejmuje zarząd PSPS po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

§7

Procedura odwoławcza

 1. Kandydatowi na Uczestnika Konkursu przysługuje prawo wycofania złożonego Wniosku do czasu zakończenia naboru uczestników Konkursu.
 2. Procedura odwoławcza w przypadku niezakwalifikowania się do Konkursu nie jest przewidziana.

§8

Zachowanie poufności

 1. Wszystkie składane w ramach Konkursu Wnioski o uczestnictwo w konkursie na grant są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystane w ramach Konkursu i poza nim bez wiedzy i zgody jego uczestników.

§9

Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru Uczestników Konkursu.
 2. Złożenie Wniosku o uczestnictwo w Konkursie na dofinansowanie jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz stanowi akceptację przez Uczestników Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie, ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Konkursu rozstrzygane będą na drodze polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.