Regulamin konkursu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej na dofinansowanie realizacji badań związanych z pandemią COVID-19 

 

§ 1

Cel Konkursu

 1. Założeniem konkursu jest: przyznanie dofinansowania na złożony wniosek na realizację badań empirycznych, których celem jest testowanie pre-rejestrowanej hipotezy lub hipotez odnoszących się do psychologicznych i społecznych wyzwań związanych z pandemią  COVID-19 (np. skuteczności oddziaływań na zachowania higieniczne czy wyzwań przedłużającej się kwarantanny).
 2. Kwota dofinansowania w przypadku jednego wnioskodawcy może wynieść do 5000 złotych.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wszystkich współautorów prezentowanych we wniosku badań i opublikowanie ich nazwisk na stronie psps.badania.net. w razie przyznania finansowania.
 2. Przyznane środki mogą być przeznaczone jedynie na realizację opisanych we wniosku badań w czasie wskazanym przez wybranego Wnioskodawcę na panelu badawczym https://www.prolific.co/ .

 

§ 3

Nabór uczestników konkursu

 1. Wnioskodawcą może być wyłącznie członek junior Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (niezalegający ze składkami). Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie badań prowadzonych samodzielnie lub z zespołem, którego członkowie zostali wskazani we wniosku.
 2. Wnioski należy nadsyłać na adres adres psps.info.pl@gmail.com do 25 kwietnia 2020. Wniosek grantowy uznaje się za kompletny, jeśli zawiera 3 części (maksymalnie 2 strony A4 na każdą z nich):
  1. Skrócone CV głównego wnioskodawcy,
  2. Treści hipotez i planu badawczego z analizą mocy (przewidywaną liczbą uczestników badań/badania oraz szacowanym czasem udziału w badaniach/badaniu przez pojedynczego uczestnika) zarejestrowany na stronie aspredicted.org – uzupełniony formularz prerejestracji proszę przesłać w wersji PDF (do pobrania przez autora po wysłaniu i zatwierdzeniu formularza na stronie aspredicted.org).
  3. Krótki opisu publikacji, jaka powstanie na podstawie zaplanowanych badań (główny wnioskodawca powinien być wskazany jako pierwszy lub jedyny autor/autorka publikacji),

 

§ 4

Ocena złożonych wniosków

 1. Kompletne wnioski nadesłane w terminie zostaną ocenione przez komisję konkursową wyznaczoną przez Zarząd PSPS do 30 kwietnia 2020. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmie Zarząd PSPS na podstawie listy rankingowej wniosków przygotowanej przez komisję konkursową.
 2. Lista wniosków, które uzyskają dofinansowanie  zostanie opublikowana na stronie psps.badania.net do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestnika konkursu

 1. Poprawnym rozliczeniem realizacji wniosku jest przedłożenie potwierdzenia złożenia manuskryptu na podstawie zrealizowanego badania do czasopisma PSPS  Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna) lub innego wysokopunktowanego (>=70 pkt wg wykazu MNiSW z http://punktoza.badania.net/) czasopisma naukowego najpóźniej do dnia 17 września 2020 na adres psps.info.pl@gmail.com. W wyjątkowych przypadkach główny wnioskodawca może wnioskować do Zarządu PSPS o wydłużenie tego terminu.
 2. Niespełnienie warunku z punktu 1. będzie skutkować czasowym brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie kolejnych aktywności członka (np. udziału w szkołach letnich, konkursach grantowych, nagrodach stowarzyszenia) do momentu przedłożenia poprawnego rozliczenia.

 

§ 6

Prawa i obowiązki organizatorów

 1. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wypłaty przyznanego dofinansowania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o uczestnictwo w konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

§ 7

Procedura odwoławcza

 1. Kandydatowi na Uczestnika Konkursu przysługuje prawo wycofania złożonego Wniosku do czasu zakończenia naboru uczestników Konkursu.
 2. Procedura odwoławcza w przypadku niezakwalifikowania się do Konkursu nie jest przewidziana.

 

§ 8

Zachowanie poufności

 1. Wszystkie składane w ramach Konkursu Wnioski o uczestnictwo w konkursie na grant są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystane w ramach Konkursu i poza nim bez wiedzy i zgody jego uczestników

 

§ 9

Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru Uczestników Konkursu.
 2. Złożenie Wniosku o uczestnictwo w Konkursie na dofinansowanie jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz stanowi akceptację przez Uczestników Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie, ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Konkursu rozstrzygane będą na drodze polubownej, zaś w przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny z siedzibą w Warszawie.