News


Back to Blog

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS) dba o równe traktowanie w relacjach zawodowych wszystkich osób przyjmujących członkostwo bez względu na ich płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, światopogląd, stan cywilny, czy inne kryteria, które nie są związane bezpośrednio z wkładem w życie naukowe i akademickie. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i otwartego środowiska wymiany myśli. Wyrazem dbałości o ideę równych szans i przyjaznego traktowania jest niniejsza deklaracja dobrych praktyk i norm profesjonalnego zachowania.

Podstawowe normy wzajemnego traktowania, które chcemy krzewić w ramach dobrych praktyk to:

 • traktowanie każdej osoby z szacunkiem;
 • wyrażanie krytyki naukowej w oddzieleniu od osoby;
 • komunikowanie się w sposób uwzględniający różnorodność perspektyw wynikających z płci, wieku, pochodzenia etnicznego, światopoglądu, niepełnosprawności, czy stylu życia.

Profesjonalne zachowanie uczestników zjazdów i innych aktywności organizowanych przez PSPS (lub pod patronatem PSPS) powinno wyrażać się w szczególności w:

 • zwracaniu się z szacunkiem do każdej z osób uczestniczących w zjazdach i spotkaniach, wolontariuszek i wolontariuszy, osób z obsługi czy gości;
 • dbałości o stwarzanie przyjaznej atmosfery zachęcającej wszystkie członkinie i członków do wypowiadania się;
 • nieprzerywaniu innym uczestnikom prezentacji lub komentującym;
 • niepodejmowaniu niepożądanego kontaktu fizycznego;
 • reagowaniu na zaobserwowane zachowania dyskryminujące ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, światopogląd, niepełnosprawność, stan cywilny, orientację seksualną, czy jakiekolwiek inne powody niezwiązane bezpośrednio z wkładem w życie naukowe i akademickie;
 • niezachęcaniu i niewyrażaniu aprobaty dla powyższych zachowań.

Profesjonalne zachowanie osób prowadzących sesje podczas zjazdów oraz innych aktywności organizowanych przez PSPS (lub pod patronatem PSPS) powinno wyrażać się również poprzez dbałość o równe traktowanie wszystkich prezentujących. Można to osiągnąć na przykład poprzez:

 • udzielanie podczas dyskusji pierwszeństwa wypowiedzi osobom, które jeszcze nie zabierały w niej głosu;
 • udzielanie takiej samej ilości czasu na prezentowanie wszystkim uczestnikom sesji bez względu na ich staż, pozycję czy inne cechy;
 • stosowanie właściwych form rodzajowych, niewykluczających nikogo ze względu na płeć.

Zdjęcie (C) Markus Winkler na stronie Unsplash